41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Projekt pod nazwą „Lepsze Zdrowie –  Duży Sukces” realizowany jest przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w terminie od dnia 1 maja 2022r. do dnia 31 marca 2024r., realizowany przy udziale PFRON dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych obejmujące następujące zadania:

  1. Prowadzenie zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
  2. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego
  3. udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym, mający schorzenie narządu ruchu.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.