41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane zaprasza osoby
niepełnosprawne do uczestnictwa w projekcie, współfinansowanym ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn. ,,Lepsze Zdrowie – Duży Sukces’’

 kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ,
 zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
typach placówek.
 Zadanie: 2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych.
Cel projektu:
Celem projektu jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej(ON)poczucia własnej
wartości poprzez kompleksowa rehabilitację, przywrócenie pełnej lub możliwej do
osiągnięcia sprawności fizycznej oraz poprawę sprawności psychicznej co da
zdolności do pracy i zarobkowania, brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Ograniczenie niepełnosprawności na skutek choroby. Udzielanie ON informacji
dotyczących ich praw.

Okresy trwania projektu :
I okres realizacji projektu – 1 maja 2022 do 31 marca 2023 r.
II okres realizacji projektu 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r.

Uczestnictwo: Zaplanowano udział 55 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na
terenie województwa świętokrzyskiego , zakwalifikowanych do projektu.
Krótka charakterystyka projektu: „Lepsze Zdrowie – Duży Sukces”, to projekt
będący kontynuacją ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane nieprzerwanie od
2000r.
Projekt zrealizowany będzie w okresie od 01.05.2022 do 31.03.2024 zgodnie z
harmonogramem i budżetem. Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach
projektu będą osoby niepełnosprawne (ON) zamieszkujące teren woj.świętokrzyskiego. W
projekcie weźmie udział 55 osób z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z
czego w pierwszymi drugim okresie te same osoby. W zadaniu 1) każdy z 55-tu
beneficjentów skorzysta z 30,50 godzin zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnch. W zadaniu 4)
każdy z beneficjentów skorzysta z 22 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego
oraz 12 godzin udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Każdy
beneficjent będzie posiadał aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności . Beneficjenci
posiadający schorzenie narządu ruchu, mają oni orzeczenie wydane przez ZUS bez symbolu
niepełnosprawności, orzeczenie z symbolem5R lub z symbolem10N.

W ramach projektu proponujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w
następujących formach wsparcia: 

  1. Zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne
   2. Poradnictwo psychologiczne
   3. Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
   rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

  WARUNKI   REKRUTACJI
   zamieszkanie kandydata na terenie województwa świętokrzyskiego,
   ukończenie przez kandydata 18 roku życia,
   posiadanie przez kandydata aktualnego na dzień rozpoczęcia projektu,
  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bądź grupy inwalidzkiej,
   wyrażenie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego dobrowolnej woli
  przystąpienia do projektu,
   podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego zgody na
  przetwarzanie danych osobowych,
   podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego deklaracji
  przystąpienia/ udziału w projekcie.

   

  Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze wg harmonogramu ustalonego z kierownikiem placówki.

  Biuro projektu:
  Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
  25-355 Kielce
  ul. Zagórska 14
  e-mail: kielcesm@wp.pl

  Pierwszy okres realizacji
  01.05.2022 – 31.03.2023
  Drugi okres realizacji
  01.04.2023 – 31.03.2024