41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM), rozpoczęło swą działalność w marcu 1993r. Założycielami były cztery osoby: Grażyna Pisarczyk , Małgorzata Pałac, Jolanta Piwko oraz ówczesny dyrektor MOPS pani Zofia Wilczyńska. Osobowość prawną uzyskaliśmy we wrześniu 1993r. Dzięki dobrej woli Pani Dyrektor MOPS Stowarzyszenie otrzymało swą siedzibę w sali Domu Dziennego Pobytu i mogliśmy korzystać z całego zaplecza (kuchnia, szatnia, łazienki). Pierwszym przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia był nieżyjący już niestety Janusz Pecel. Od początku zajmowaliśmy się pomocą osobom niepełnosprawnym chorym na stwardnienie rozsiane. Organizowaliśmy comiesięczne spotkania jak również świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Pomoc

w transporcie chorych na spotkania zawdzięczamy klerykom Kieleckiego Seminarium Duchowego. Nawiązaliśmy współpracę z neurologiem – Panią Izabellą Bukowską, psychologiem oraz dwoma masażystami, którzy nieodpłatnie pracowali z członkami Stowarzyszenia. W 1993r. odbył się pierwszy turnus rehabilitacyjno – leczniczy dla 20 osób na oddziale neurologii Szpitala w Morawicy k/Kielc, który powtarzaliśmy przez kolejne dwa lata. Stowarzyszenie rozrastało się, przybywało nowych członków. Nawiązaliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego z Warszawy, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, jak również z Organizacjami pozarządowymi województwa, wynikiem czego był udział w Kielecki Forum Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych. Prowadziliśmy szeroką akcję informacyjną poprzez prasę lokalną i katolicką ogólnokrajową oraz cykl audycji w zaprzyjaźnionym radiu „Jedność” w Kielcach. Drugą kadencję Zarządu, Stowarzyszenie było nadal kierowane poprzez przewodniczącego Janusza Pecel, a potem ze względu zdrowotnych jego obowiązki pełnił jego zastępca Andrzej Groja. Odbył się turnus rehabilitacyjny w sanatorium „Nida” w Busku – Zdroju dla 26 osób. Nawiązaliśmy nowe kontakty współpracę z Stowarzyszeniem „Salos Cortile”, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kielecką Radą Niepełnosprawnych, Caritas Kielce, Kielecki Klubem „Raj”, Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Samorządowych

w Warszawie. W 1197r. zmienił się zarząd na kolejne dwa lata, przewodniczącą została Małgorzata Gawior. Prowadziliśmy w tym czasie szeroką akcję sponsoringu wśród firm państwowych i prywatnych. Spotykaliśmy się z dużym zrozumieniem i poparciem. Dzięki tej pomocy, wielu naszym członkom którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji życiowej, mogliśmy pomóc. Stowarzyszenie rozrastało się i liczyło już 120 osób. Pomagaliśmy naszym członkom w załatwianiu spraw w różnych urzędach, organizowaliśmy grupy wsparcia, wspólne ogniska w plenerze, imprezy okolicznościowe i comiesięczne spotkania członków. W 1998r. odbyły się dwa turnusy rehabilitacyjne w sanatorium „Nida” w Busku – Zdroju dla 53 osób niepełnosprawnych, a w roku następnym w turnusie uczestniczyło 45 osób. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i dofinansowaniami z jego środków, nasi członkowie mogli pojechać na turnus rehabilitacyjny za niewielką opłatą. W 1999r. ze względu na remont MOPS oraz likwidację Domu Dziennego Pobytu, siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona do świetlicy na ul. Kościuszki w Kielcach. Jesienią 1999r. przewodniczący Stowarzyszenia został Ryszard Kmiecicki. Dzięki pozyskanym środkom z PFRON w 2000r. została zorganizowana impreza integracyjna z formami aktywnej rehabilitacji. W Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Cedzynie k/Kielc. 40 osób chorych mogło skorzystać z rehabilitacji fizycznej i psychicznej, w warunkach hotelu z dwoma gwiazdkami przez 10 dni za niewielką opłatą.

Dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego kondycja finansowa Stowarzyszenia pozwoliła na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i zorganizowanie rehabilitacji grupowej oraz zatrudnienie ze środków PFRON rehabilitanta i masażysty. Korzystaliśmy z sali rehabilitacyjnej przy szkole nr.17 na ul. Urzędniczej, dzięki uprzejmej dyrekcji szkoły. Prowadziliśmy zajęcia dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Bolączkom naszą było to że nie mogły z rehabilitacji korzystać osoby poruszających się na wózkach czy balkonikach, ze względu na panujące tam bariery architektoniczne. Zarząd nawiązał współpracę ze Świętokrzyską Kasą Chorych. Udało nam się obniżyć czas oczekiwania na sanatorium naszym członkom z 18 do 12 miesięcy. Zabiegaliśmy również o wprowadzenie programu dopłaty do leków, co z satysfakcją stwierdzam że się nam udało. Kasa dopłacała przez 18 miesięcy 25% do leków powstrzymujących chorobę Interferon itp. Leczenie miesięczne wynosi od 4.000 do 5.000 tyś. pln. W 2001r. pozyskane środki z PFRON umożliwiły zorganizowanie w ośrodku „Echo” w Cedzynie k/Kielc pięciodniowego szkolenia „Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej”. Udział wzięło 54 osoby w tym 13 na wózkach inwalidzkich, podczas którego były również elementy aktywnej rehabilitacji. W 2002r. wybrano nowy Zarząd, któremu przewodniczy Stefan Duś. W miesiącu lutym 2002r. opuściliśmy siedzibę przy ul. Kościuszki, ponieważ mieszcząca się tam świetlica integracyjna przestała istnieć. Po opuszczeniu siedziby Zarząd wspólnie z pełnomocnikiem Prezydenta panem Karolem Fiałkowskim poszukiwał lokalu na nową siedzibę. Celem Stowarzyszenia od dłuższego czasu było utworzenie Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do obecnej chwili na terenie miasta Kielce takiego lokalu nie było, co w znacznej mierze utrudniało naszą działalność. Współpracując z Urzędem Miasta podjęliśmy działania

w kierunku podpisania umowy użyczenia pomieszczeń stołówki z przeznaczeniem na działalność Centrum z Dyrekcja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14. Do podpisania trzech letniej umowy doszło w kwietniu 2002r., a we wrześniu podpisaliśmy umowę użyczenia na 10 lat. Abyśmy mogli korzystać z pomieszczeń musieliśmy przeprowadzić niezbędną adaptację i remont. Wybudowaliśmy ściankę działową z drzwiami wejściowymi o wymiarach 3x3m oraz ściankę drewnianą z drzwiami przesuwanymi o wymiarach 8,20x3m na sali rehabilitacyjnej. Przenieśliśmy sprzęt rehabilitacyjny z ul. Urzędniczej do nowej siedziby. W miarę możliwości pozyskiwaliśmy specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny jak np. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, dzięki pomocy PFRON. Obecnie zakupiliśmy oczekiwany od dawna przez naszych członków materac do elektrostymulacji, dzięki pomocy Państwowego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Kielcach oraz Urzędowi Miasta. Sprzęt ten dostępny jest tylko

w nielicznych placówkach Opieki Zdrowotnej, a przyczyni się on do poprawy kondycji fizycznej chorych na stwardnienie rozsiane. Pozyskaliśmy używane meble biurowe od Kieleckie Fabryki Mebli. Podłączyliśmy telefon. W grudniu otrzymaliśmy używany komputer

i meble od PFRON, podłączyliśmy internet. Prenumerowaliśmy tematyczne czasopisma, udostępniając je chorym, ich rodzinom i opiekunom. Mimo panującego zimna zajęcia na sali rehabilitacyjnej i spotkania członków Stowarzyszenia odbywały się cyklicznie. Utworzyliśmy biuro informacyjno – poradnicze, bibliotekę poradniczą na temat choroby i jej leczenia dla chorych na stwardnienie rozsiane. Pod koniec 2002r. doprowadziliśmy do wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd wybudowano ze środków Urzędu Miasta przy współpracy Wydziału Oświaty i Dyrektora szkoły pana Marka Sawadry. Naszym głównym celem jest stworzenie takich warunków, które umożliwiły by osobom niepełnosprawnym dostęp do rehabilitacji, informacji jak również integracji środowiska. Dzięki naszym staraniom oraz zrozumieniu naszych potrzeb przez Urząd Miasta, a w szczególności pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego i Wiceprezydenta pana Andrzeja Syguta, rozpoczęty został remont pomieszczeń w tworzonym przez nas Centrum dla osób niepełnosprawnych. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Główną działalnością Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób chorych, ich rodzin i opiekunów oraz rehabilitacja fizyczna, psychiczna i społeczna. Dlatego też prowadzimy własną rehabilitację indywidualną i grupową oraz zabiegi masażu leczniczego od 2001 roku. Zatrudnialiśmy rehabilitanta oraz masażystkę. Grupę wsparcia prowadził neurolog dr Paweł Półrola udzielając indywidualnych porad naszym członkom, również rehabilitację grupową QI GONG.

Rehabilitacja odbywała się już we własnej sali rehabilitacyjnej dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy od godziny 15-18, na którą to dowoziliśmy osoby niepełnosprawne. Prowadziliśmy rehabilitację urządzeniem VIOFOR JPS CLASIC, jest to urządzenie do terapii polem elektromagnetycznym, o niskim stopniu indukcji, wykorzystującym tzw. jonowy rezonans cyklotronowy . Urządzenie to umożliwia stosowanie magnetostymulacji w znacznie większym zakresie i na dużych powierzchniach przez jednorodne, słabe pole w urządzeniach starej generacji było to niemożliwe. Potwierdzono w badaniach podstawowych i klinicznych skuteczność urządzeń o działaniu przeciwbólowym , regeneracyjnym i poprawiającym krążenie obwodowe, a także antyspastycznym, rekreacyjnym i zmniejszającym deficyt tlenowy. Ma on zatem zastosowanie nie tylko w leczeniu schorzeń ale i rehabilitacji.

Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy zorganizowany został w dniach 02.08-07.08.2005i od 23-26.10.2006 roku oraz warsztaty psychoterapeutyczne w dniach 08.08-09.08.2005 i 26-29.10.2006 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Echo’ w Cedzynie. W turnusie uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Ośrodek ten nie posiada barier architektonicznych a położenie jego wpływa na miłą atmosferę i dobre samopoczucie uczestników. Podczas turnusu uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych.

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 25 osób w dniach 13-26.08.2006 zorganizowaliśmy w sanatorium Nida w Busku-Zdroju. W miarę możliwości uzupełniamy specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. W 2005 roku zakupiliśmy Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, ponieważ posiadane urządzenie było niewystarczające z powodu tworzącej się kolejki oczekujących.

Stowarzyszenie nasze było współorganizatorem konferencji w Piekoszowie w 2005 i 2006 r. W roku 2006 tematem konferencji była kompleksowa rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane oraz budowa Ośrodka Rehabilitacji dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane przy „Domu dla osób niepełnosprawnych” w Piekoszowie Rok 2007 to dalsze rozszerzanie działalności naszego Stowarzyszenia. Od ośmiu lat realizowaliśmy zadania programu „PARTNER” z PFRON-u. Dzięki funduszom z tego programu mogliśmy rozszerzyć rehabilitację grupową z dwóch do trzech dni w tygodniu. W miarę możliwości uzupełniamy specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Zakupiliśmy „ ODBITREK”. W 2007r. zorganizowaliśmy turnus integracyjno-rekreacyjny w dniach od 7 do 12 sierpnia w Cedzynie. Stowarzyszenie nasze współpracowało merytorycznie z Dyrekcją budowy Ośrodka Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane przy „ Domu Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie” a uwieńczeniem tego była obecność 27 października zarządu na uroczystości otwarcia tegoż ośrodka. Z inicjatywy przewodniczącego Stefana Dusia w miesiącu marcu 2003r. powołany został Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów, który skupia obecnie 30 Stowarzyszeń z Regionu Świętokrzyskiego. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia weszli również w skład Społecznych Powiatowych Rad Osób Niepełnosprawnych tym samym włączając się w wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym, .Jesteśmy członkami Świętokrzyskiego Konwentu Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów, którego pierwszym prezesem jest Przewodniczący Stowarzyszenia Stefan Duś. Zarząd Stowarzyszenia poprzez Konwent aktywnie włączył się na rzecz budowy Centrum Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej. Na dzień dzisiejszy opracowany został projekt tego Centrum, ale brakuje środków finansowych na jego realizacje. Rok 2008 był dla nas okresem zmian. PFRON wycofał się z programu „PARTNER”. Stowarzyszenie musiało zdobywać środki na prowadzenie działalności, uczestnicząc w konkursach ofert organizowanych przez samorządy i inne instytucje.

W dniach 27.07.-30.07.2008.odbyły się warsztaty psychoterapeutyczne.. Dużym wsparciem było zatrudnienie stażysty oraz osoby na etacie. 25.07.2008 r. obchodziliśmy 15-lecie Stowarzyszenia. Jubileusz odbył się w ORW Echo w Cedzynie. Rehabilitacja prowadzona była ze środków Miasta Kielce, od stycznia do grudnia, w sali rehabilitacyjnej i domowa dla 10 osób nie mogących samodzielnie się poruszać. Grupę wsparcia prowadził neurolog dr Paweł Półrola, udzielając indywidualnych porad naszym członkom oraz rehabilitację grupowa metodą Qi GONG.

14.02.2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym wybrany został nowy Zarząd Stowarzyszenia. Realizowaliśmy dwa zadania dotyczące rehabilitacji. Pierwsze zadanie dofinansowane przez Miasto Kielce od 1 stycznia do 31 grudnia, drugie zadanie z Powiatu Kielce z projektu „ Różni lecz równi”-rehabilitacja osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Kieleckiego.

9 mają 2009 odbył się wykład lek. med. Elżbiety Jasińskiej”Mity i fakty o SM”, w czerwcu spotkanie z lekarzem neurologii Joanną Wojciechowską, pracującą w USA autorką książki „Sobie Moc” dotyczącej choroby stwardnienie rozsiane.

W roku 2010 prowadziliśmy rehabilitację od 1 stycznia do 31 grudnia, od poniedziałku do piątku 9-15. Lipiec-grudzień rehabilitacja domowa dla 14 osób.

Rehabilitacja z Powiatu stacjonarna dla 40 osób- od 1 mają do 30 listopada z terenu Powiatu Kieleckiego(zatrudniono 2 fizjoterapeutów).

Rehabilitacja środowiskowa dla 42 osób z I grupą inwalidzką zamieszkałych na terenie Powiatu Kieleckiego (zatrudniono 6 rehabilitantów). Do realizacji zadania pozyskaliśmy sprzęt rehabilitacyjny o wartości12105zł: Zorganizowaliśmy w dniach 07.08 2010 do 14.08.2010 turnus rehabilitacyjny dla 40 osób w ośrodku Echo w Cedzynie.

Stowarzyszenie rozpoczęło rehabilitację osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W 2011 roku dokonano zmian w statucie, które zarejestrowano w KRS w dn. 11.08.2011 r.

Kontynuowano rehabilitację z Miasta Kielce od 15 czerwca do 20 grudnia, poniedziałek – piątek trzy godziny dziennie. Ze względu na ograniczone środki finansowe zatrudniono jednego fizjoterapeutę na umowę zlecenie i jednego wolontariusza fizjoterapeutę.

Realizowano zadanie ze środków Powiatu Kieleckiego oraz Unii Europejskiej.

Rehabilitacja środowiskowa od 18.05.2011 do 31.11.2011 dla 84 osób z I i II grupą inwalidzką zamieszkałych na terenie Powiatu Kieleckiego. Pozyskaliśmy środki na dalszą rehabilitację członka naszego stowarzyszenia poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

W dniach 14.08.2011 do 21.08 2011 turnus w Cedzynie dla 40 osób. Otrzymaliśmy dofinansowanie do aktualizacji strony internetowej z PCPR w Kielcach. Dzięki pomocy Prezydenta Miasta Kielce pana Andrzeja Syguta pozyskaliśmy kwotę 10000 zł na wymianę ściany działowej sali rehabilitacyjnej.

W roku 2012 prowadziliśmy rehabilitację ze środków Miasta Kielce, w sali rehabilitacyjnej dla 30 osób i, domową dla 25 osób. Rehabilitację grupowa QI GONG oraz grupę wsparcia prowadził dr Paweł Półrola ,udzielając indywidualnych porad naszym członkom.

Prowadziliśmy rehabilitację stacjonarną ze środków Powiatu Kieleckiego i Unii Europejski dla 25 osób. Pozyskaliśmy środki dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, które wystąpiły z prośbą do naszego stowarzyszenia. Była to rehabilitacja prowadzona w sali rehabilitacyjnej i w miejscu zamieszkania

23.03.2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem stowarzyszenia został ponownie wybrany Stefan Duś .Stowarzyszenie jest partnerem projektu systemowego pn. Działanie szansą na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez MOPR w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu beneficjenci skorzystają z 60 godzin rehabilitacji środowiskowej,doradcy zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych konsultacji neurologicznych. W dalszym ciągu prowadzona jest rehabilitacja w sali i rehabilitacja domowa ze środków Miasta Kielce oraz rehabilitacja stacjonarna ze środków Powiatu Kieleckiego i Unii Europejskiej. Kontynuujemy rehabilitację dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W maju odbyła się debata pn. „ Jak żyć z SM. Wykłady prowadziła neurolog Elżbieta Jasińska i dr nauk med. Paweł Półrola. Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością teren województwa Świętokrzyskiego. Skupiamy ponad 250 członków.

Organizowaliśmy przez cały okres działalności stowarzyszenia. comiesięczne spotkania, imprezy integracyjne, ogniska, szkolenia. Dowoziliśmy na nie, osoby nie mogące samodzielnie się poruszać samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które wynajmowaliśmy za odpłatnością z Transportu Sanitarnego w Kielcach . Przy transporcie i obsłudze spotkań pomocą swą służyli nam współpracujący ze stowarzyszeniem wolontariusze.

Na spotkaniach poruszaliśmy tematy organizacyjne , propagowaliśmy nowości wydawnicze na temat leczenia i rehabilitacji . Powielaliśmy i propagowaliśmy materiały otrzymane z RG PTSR.

Prowadzimy biuro informacyjno – doradcze poprzez kontakty indywidualne, za pomocą telefonu i poczty internetowej. Dużym wsparciem jest dla nas zatrudnienie 2 osób z pierwszą grupą inwalidzką na etacie, na które otrzymujemy refundacje ze środków PFRON. Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz 9 do 16.

Wszystkim tym którzy odnieśli się do nas ze zrozumieniem i wspierali nas w złych i dobrych chwilach, składamy serdeczne podziękowania.