41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

W październiku 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza tak duża zmiana w ustawie uchwalonej w 19889 r. Nowelizacja trafiła do Sejmu z inicjatywy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ale co jest ważne, wszelkie propozycje zmian wynikają bezpośrednio z postulatów od dawna sygnalizowanych przez środowisko organizacji pozarządowych. Nowelizacja wprowadza wiele zmian dla naszego środowiska, zdecydowanie ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie stowarzyszeń.
Najważniejsze to:
– łatwiej będzie założyć nowe stowarzyszenie. Minimalna liczba członków założycieli została zredukowana z 15 do 7 członków. Zmiana ta ułatwi proces tworzenia nowych stowarzyszeń ale także ułatwi funkcjonowanie już istniejących
– znacznie skróci się czaj jaki będzie miał sąd na rozpatrzenie wniosku o rejestrację stowarzyszenia – z 3 miesięcy do 7 dni
– ograniczono nadzór starosty nad stowarzyszeniami. Starosta nie będzie uczestniczył w powstawaniu i rejestrowaniu stowarzyszeń (do tej pory starosta badał statuty, co znacznie wydłużało rejestrację). Teraz tylko sąd oceni poprawność statutu rejestrującego się stowarzyszenia. Obowiązkiem sądu będzie przesłanie do organu nadzoru statutu stowarzyszenia już po jego rejestracji. Dodatkowo wprowadzono zapis,że żądając odpisów uchwał i niezbędnych wyjaśnień „organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań,co ograniczy ewentualne nieuzasadnione ingerencje w działania organizacji
– wzmocniono stowarzyszenia zwykłe. Otrzymają one możliwość uzyskania tzw. ułomną osobowość prawną. Stowarzyszenia zwykłe mogły być finansowane do tej pory tylko ze składek członkowskich. Teraz będą mogły korzystać z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenia zwykłe będą mogły ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego i zbierać 1%. Nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku. Nie będą też tworzyć jednostek terenowych.
– będzie możliwość wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji. Nie chodzi tu o wynagrodzenie samego faktu bycia członkiem Zarządu, ale o opłacanie ciężkiej pracy na rzecz stowarzyszenia. Wynagradzanie członków zarządu będzie możliwe, tylko wówczas kiedy statut stowarzyszenia wyraźnie taką możliwość będzie przewidywał.
– wprowadzono wymóg określenia w statucie warunków jakie muszą być spełnione aby jednostka terenowa organizacyjna mogła uzyskać osobowość prawną, jeżeli taką możliwość przewiduje statut. Terenowa jednostka z osobowością prawną działa na podstawie statutu organizacji macierzystej w zakresie i w sposób w nim określony, oraz że pozostały po jej likwidacji majątek pozostaje majątkiem stowarzyszenia.
Większość zapisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia czyli w drugim kwartale 2016 roku. Stowarzyszenia działające na podstawie dotychczasowych przepisów mają 24 miesiące od daty wejścia w życie nowelizacji na dostosowanie swoich statutów, również 24 miesiące mają stowarzyszenia zwykłe na dokonanie wpisu do ewidencji.