41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Turnus rehabilitacyjny realizowany jest na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej (posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

DOFINANSOWANIE
Turnus rehabilitacyjny dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowane obejmuje uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej, a także w razie potrzeby jej opiekuna. Dofinansowanie udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, właściwe dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O TURNUS REHABILITACYJNY?
Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli te które posiadają ważne orzeczenie o: zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:
– została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
– nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie,
– wybierze organizatora, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem  w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
– będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
– nie będzie pełniła na turnusie funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
– złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
– spełni kryterium dochodowe,
– w przypadku turnusu , którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie          zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

DOFINANSOWANIE POBYTU OPIEKUNA
Osobie niepełnosprawnej ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:
– lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna
– opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na danym turnusie
– opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
– opiekun ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE DO TURNUSU?
Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

JAK CZĘSTO MOŻNA KORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO TURNUSU?
Dofinansowanie można uzyskać tylko raz w roku kalendarzowym

ILE CZASU TRWA TURNUS REHABILITACYJNY?
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

KTO PROWADZI TURNUSY REHABILITACYJNE?
PCPR-y i MOPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów,którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE  DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO?
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON powinna złożyć:
– wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
– kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania  PCPR lub MOPR. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. PCPR lub MOPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia, Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku 24 lat uczące się i niepracujące.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz 1694)