41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane zaprasza osoby
niepełnosprawne do uczestnictwa w projekcie, współfinansowanym ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn. ,,Poprawa jakości życia’’

 kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ,
 zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
typach placówek.
 Zadanie: 2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych.

Cel projektu:
Celem projektu jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej(ON)poczucia własnej
wartości poprzez kompleksowa rehabilitację, przywrócenie pełnej lub możliwej do
osiągnięcia sprawności fizycznej oraz poprawę sprawności psychicznej co da
zdolności do pracy i zarobkowania, brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Ograniczenie niepełnosprawności na skutek choroby. Udzielanie ON informacji
dotyczących ich praw.

Okresy trwania projektu :
I okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 r.
II okres realizacji projektu 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026 r.

Uczestnictwo: Zaplanowano udział 50 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na
terenie województwa świętokrzyskiego , zakwalifikowanych do projektu.
Krótka charakterystyka projektu: „Poprawa Jakości życia”, to projekt
będący kontynuacją ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane nieprzerwanie od
2000r.
Projekt zrealizowany będzie w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2026 zgodnie z
harmonogramem i budżetem. Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach
projektu będą osoby niepełnosprawne (ON) zamieszkujące teren woj.świętokrzyskiego. W
projekcie weźmie udział 50 osób z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z
czego w pierwszymi drugim okresie te same osoby.

We wsparciu 1) każdy z 50-ciu beneficjentów skorzysta z 25 godzin zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnch.
We wsparciu 2) każdy z beneficjentów skorzysta z 24 godzin terapii osteopatycznej.
We wsparciu 3) każdy z beneficjentów skorzysta z 12 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego
We wsparciu 4) każdy z beneficjentów spożysta z 12 godzin udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Każdy beneficjent będzie posiadał aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności . Beneficjenci
posiadający schorzenie narządu ruchu, mają oni orzeczenie wydane przez ZUS bez symbolu
niepełnosprawności, orzeczenie z symbolem5R lub z symbolem10N.

W ramach projektu proponujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w
następujących formach wsparcia:

  1. Zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Terapia osteopatyczna
  4. Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
    rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

WARUNKI REKRUTACJI
 zamieszkanie kandydata na terenie województwa świętokrzyskiego,
 ukończenie przez kandydata 18 roku życia,
 posiadanie przez kandydata aktualnego na dzień rozpoczęcia projektu,
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bądź grupy inwalidzkiej,
 wyrażenie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego dobrowolnej woli
przystąpienia do projektu,
 podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
 podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego deklaracji
przystąpienia/ udziału w projekcie.

Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze wg harmonogramu ustalonego z kierownikiem placówki.

Biuro projektu:
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
25-355 Kielce
ul. Zagórska 14
e-mail: kielcesm@wp.pl

Pierwszy okres realizacji
01.04.2024 – 31.03.2025