41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Wiele interesujących tematów poruszono podczas spotkania które odbyło się 18 stycznia br. w ramach inicjatywy Obywatele dla Zdrowia. Gospodarzem spotkania był Rzecznik Praw Pacjenta, inicjatywa zaś jest wspólnym przedsięwzięciem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Rzecznika Praw Pacjentów oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Omówiona została problematyka niejasnej definicji organizacji pacjenckiej oraz zagadnienie obsadzania stanowisk w oddziałach wojewódzkich Funduszu Zdrowia.
Pierwsza kwestia podnoszona była już wielokrotnie przy okazji wielu debat. Czy organizacją pacjencką może być stowarzyszenie, fundacja czy może forma działalności nie powinna mieć znaczenia? Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych , której Polska jest sygnatariuszem, to organizacje członkowskie mają prawo reprezentować osoby chore. W Polsce istnieje jednak wiele fundacji, które formalnie nie są organizacjami członkowskimi, a założone zostały przez pacjentów i ich bliskich . Czy one również powinny być uznawane za organizacje członkowskie? Na to pytanie nie udało się ustalić jednoznacznej odpowiedzi, choć intuicja podpowiada, że tak.
Drugie z poruszanych zagadnień dotyczyło zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 106 tej ustawy, „jednego członka [oddziałów wojewódzkich Funduszu Zdrowia] powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych ww terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  urzędu obsługującego ministra właściwego do sprawy ogłoszenia o zamiarze powołania członka”.
Zachęcamy oddziały Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego do dokładnego zapoznania się z treścią ustawy i śledzenia ogłoszeń BIP oraz zgłaszania swoich kandydatów na to stanowisko. Ustawa określa zakres wymaganych  kompetencji oraz zakres obowiązków osoby powołanej na to stanowisko. Zaangażowanie środowiska osób chorych  na stwardnienie rozsiane oraz oddziałów PTSR-u przyczyni się do wzmocnienia naszego głosu w sprawie ochrony zdrowia, na czym bardzo nam zależy.
Koalicja Obywatele dla Zdrowia podczas debaty ustaliła wspólne stanowisko w sprawie wymagań wobec kandydatów na stanowisko członka rady wojewódzkiej Funduszu. Są to wymagania fakultatywne, czyli nie obowiązkowe. Sugeruje się, żeby kandydat miał pisemne poparcie i rekomendacja jak największej liczby organizacji pacjenckich oraz żeby jego cele nie ograniczały się tylko do zabezpieczania potrzeb organizacji i środowiska, na rzecz którego pracuje, lecz by potrafił szerzej spojrzeć na problemy wszystkich osób chorych. W przyszłości sugeruje się, aby kandydata na to stanowisko wyłaniać w drodze debat, w których uczestniczyłyby wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe w danym województwie. W tej chwili niestety ze względu na krótki termin, w jakim członkowie rady muszą być powołani, nie jest to możliwe. Z nadzieją jednak patrzymy w przyszłość i liczymy na to, że organizacje  zaczną ze sobą współpracować i debatować na temat wspólnych działań i określania wspólnego stanowiska w rozmowach z ministerstwem i NFZ-tem tak, aby nasz głos był silniejszy, a wspólny przekaz spójny.